Translation glossary: my glossary

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 51-100 of 299
« Prev Next »
 
during the quarter to dateدر طول دوره سه ماهه تا به امروز 
Английски на Фарси
ear-setگوشی 
Английски на Фарси
educationally valuable... با ارزش آموزشی/ به لحاظ آموزشی با ارزش 
Английски на Фарси
emotional salienceاهمیت احساسی 
Английски на Персийски
empirical ruleقانون تجربی 
Английски на Персийски
Enterprise Europe Networkشبکه بنگاه‌های اقتصادی اروپا/ شبکه سرمایه‌گذاری اروپا 
Английски на Фарси
Enterprise Europe Networkشبکه بنگاه‌های اقتصادی اروپا/ شبکه سرمایه‌گذاری اروپا 
Английски на Фарси
envelopeبسته ای 
Английски на Персийски
Europe assistant(وزارت امور خارجه) معاون اروپایی/اروپا/مسائل اروپا 
Английски на Фарси
even have been aware, tormented and insulted herکه حتی از آنها اطلاعی نداشتند، باعث شکنجه او و توهین به او شده بود. 
Английски на Персийски
Every cottage hadخانه ای نبود که در آن کسی کشته نشده باشد/ هر خانه ای کشته داده بود 
Английски на Фарси
exotic friutمیوه استوایی 
Английски на Персийски
Exposure compoundsترکیبات حاصل از قرار گرفتن در معرض آب و هوای شدید 
Английски на Персийски
facilitating introductionsمقدمات تسهیل کننده 
Английски на Фарси
filling the mind with blank wonder and astonishmentکه ذهن را با حیرت و شگفتی پوچ/تهی پر می‌کند 
Английски на Персийски
fingering the bow of her bonnet-strings,که با گره پاپیونی بند کلاه خودش بازی می کرد/ که با روبان بند کلاه خودش بازی می کرد 
Английски на Фарси
finishپرداخت آخر/تمیزکاری/جلاکاری 
Английски на Фарси
first forward and backwardاولین تقریب پیشرو و پسرو 
Английски на Фарси
fish pliersانبر ماهی/انبرماهی پاک کن 
Английски на Персийски
flexural cracksترک‌های (ناشی از) خمش/ خمیدگی 
Английски на Фарси
flying blindچشم بسته جلو می‌رویم 
Английски на Персийски
follows a process not unlike the oneاز همان فرایندی پیروی می‌کند متفاوت از ... نیست 
Английски на Фарси
for indirect cuesبرای دریافت راهنمایی/سرنخ های غیرمستقیم 
Английски на Фарси
for synchronous orbits depending on the body orbitedبسته به جسمی که در مدار در حال گردش است، برای مدارهای همگام/سنکرون وجود دارند 
Английски на Фарси
formal schooling per seتحصیلات رسمی/ آموزش رسمی به خودی خود/ به تنهایی 
Английски на Фарси
Fractured individualismفردگرایی گسسته/ ناهمخوان 
Английски на Фарси
from being entangled inاز گرفتار شدن در دام جنگ های/از افتادن در دام جنگ های 
Английски на Фарси
gauntletهمه باید سختی‌ها را قبول کنند/ با موانع و سختی‌ها مواجه شوند/ کسی نیست که مبارزه را قبول نکند/ 
Английски на Персийски
gave itدادن/ به آن مسیر دادند/ آن را در مسیر معینی قرار دادند 
Английски на Фарси
General Gates atژنرال گیتس 
Английски на Фарси
get the sakeاخراج شدن/ بیرون انداخته شدن/ از کار اخراج شدن 
Английски на Фарси
He was too tired to go any fartherآنقدر خسته بود که دیگر نمی‌توانست ادامه دهد/ راه برود 
Английски на Фарси
Health care providerمامور بهداشت 
Английски на Фарси
high staffتعدیل زیاد نیروی کار/ کارکنان- تغییر و جابجایی بیش از حد کارکنان/نیروی کار 
Английски на Персийски
his eyes aimed ever so slightly in contrary directionsو چشمانش همیشه کمی جهت مخالف را نگاه میکرد/به سمت جهت مخالف بود 
Английски на Фарси
hold your feet to the fireاز شما جواب پس بکشد 
Английски на Персийски
Holismکلی‌گرایی / کلی‌نگری 
Английски на Фарси
House­-holdهاوس-هولد/ House-hold 
Английски на Фарси
household wealthثروت خانگی 
Английски на Фарси
however definedبه هر نحوی که تعریف گردد/ هر طوری که تعریف گردد 
Английски на Фарси
hypothetical social plannerبرنامه‌ریز اجتماعی فرضی 
Английски на Фарси
I-novelist’رمان نویس سبک آی-ناول/رمان اول شخص/فردی 
Английски на Фарси
importبا توجه به اهمیتش/ اهمیتی که دارد 
Английски на Персийски
impulsesتکانه‌های/پیام‌های عصبی 
Английски на Фарси
In a sort of cyclical logicبا استفاده از نوعی منطق دورانی 
Английски на Персийски
inpunityبدون جواب پس دادن/ مجازات شدن 
Английски на Персийски
inpunityبدون جواب پس دادن/ مجازات شدن 
Английски на Персийски
interabilityتوانش (همکاری/ ارتباط) بین/ میان فردی 
Английски на Фарси
internalizedدر خودم نهادینه کرده بودم/ فرا گرفته بودم 
Английски на Персийски
it gives me an uclerخیلی نگرانم میکنه 
Английски на Персийски
« Prev Next »

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search